Ochrana oznamovatelů

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Oznámení je možné podávat o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon (o ochraně oznamovatelů) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.


Způsoby oznamování

Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

 

1. Písemně

  • Vyplněným oznamovacím formulářem doručeným na výše uvedený e-mail nebo do schránky umístěné ve schránky umístěné v budově lázeňského domu Perla ve 2. patře.

2. Ústně

Na základě dohody na telefonním čísle +420 774 410 919.

3. Osobně

Nejpozději do 14 dní po domluvě na výše uvedených kontaktech.


Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

  • datum přijetí oznámení,
  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
  • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa,
  • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
     

Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.


Externí oznamovací kanál

 

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz


Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.


Nepravdivé oznámení

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.


Odkazy


Formulář pro oznámení protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

Jméno a příjmení

Datum narození

Jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele

Ve formuláři musí být vyplněno vždy buď jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Telefon (povinné)

E-mail nebo jiná adresa pro doručování (povinné)

Pracovní vztah k povinnému subjektu (povinné)


Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznamované jednání
Porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti


Text oznámení (povinné)

Příloha

Print page Print page
Book your stay